O projekte

Projekt: Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva, číslo CBC02/PSK-I/021
Prijímateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Systém financovania: Nórsky finančný mechanizmus programové obdobie 2009 – 2014, Programová oblasť: SK08 Cezhraničná spolupráca
Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce
Doba realizácie projektu: 1. september 2015 – 31. august 2016
Celkové oprávnené výdavky: 196 175 eur
Nenávratný finančný príspevok: 166 747 eur (85 %)
Spolufinancovanie projektu: 29 428 eur (15%)
Projektová zmluva: Register zmlúv

Zámerom projektu je snaha o zachovanie a prezentáciu spoločného dedičstva slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu. Do projektu je zapojených okrem žiadateľa ďalších 10 partnerov s cieľom podporiť spoločný prístup na regionálnej a miestnej úrovni k riešeniu spoločných problémov a k rozvoju prihraničného územia.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený nasledujúcimi špecifickými cieľmi:
1. Zachovanie kultúrnych pamiatok a podpora šírenia povedomia o nich.
2. Skvalitnenie poskytovaných informácií o historickom a duchovnom dedičstve regiónu.
3. Rozvíjanie a posilnenie slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce s poukázaním na spoločné korene.

Aktivity projektu:

1. Záchrana spoločného kultúrneho dedičstva
V rámci záchrany kultúrneho dedičstva projekt zahŕňa opravy 4 drevených chrámov na území Slovenska v obciach Tročany, Vyšný Komárnik, Frička a Príkra.

2. Prezentácia spoločného kultúrneho dedičstva
Prezentáciu kultúrneho dedičstva predstavuje výstavba 3. etapy Miniskanzenu drevených chrámov v Ľutine. V rámci tohto projektu pribudne ďalších 20 miniatúr (10 zo Slovenska a 10 z Ukrajiny) v mierke 1:10. Vrcholom tejto aktivity je slávnostné otvorenie miniskanzenu v auguste 2016. Ďalšími aktivitami prezentácie kultúrneho dedičstva je vydanie prezentačnej publikácie o miniskanzene, ďalej vydanie sprievodcu po ukrajinských drevených chrámoch a dve konferencie.

3. Prezentácia duchovného dedičstva
Duchovnú rovinu projektu prezentuje osoba bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Dokumentárny film o tejto osobnosti spoločne s brožúrkou bude prezentačnou a učebnou pomôckou a pomôže k spoznaniu tejto veľkej osobnosti, ktorá svojou veľkosťou prekračuje hranice slovensko-ukrajinského regiónu.

Spoločné aktivity prispejú k aktívnemu rozvíjaniu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce, k zatraktívneniu regiónu pre turistov, k zjednodušeniu priamych kontaktov a zbližovaniu komunít na oboch stranách hranice.

Finanční partneri projektu:

Žiadateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Partner 1: Petra, n.o.
Partner 2: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Petrová
Partner 3: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov
Partner 4: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce
Partner 5: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Krajná Bystrá
Partner 6: Užhorodská gréckokatolícka teologická akadémia bl. Teodora Romžu

Indikátory výsledkov projektu:

Počet opravených chrámov: 4 chrámy
Počet zrealizovaných etáp miniskanzenu: 1 etapa
Počet inštalovaných miniatúr v miniskanzene: 20 ks
Počet vydaných publikácií: 8000 ks
Počet DVD s dokumentárnym filmom o Gojdičovi: 300 ks

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou  |  Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border
Projekt financovaný v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014